Søke kommunal bolig

Hva tilbyr Tønsberg kommune?

Nøktern kommunal bolig i forskjellige områder i kommunen til variert størrelse og pris. Når det gjelder leietid er hovedregelen at det gis tre år, men i noen tilfeller kan det også gis kortere eller lengre leietid.

 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand, kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.

Slik søker du

 1. Finn frem disse vedleggene:
  Kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  Kopi av siste trygdeutbetaling/lønnsslipp
  Leiekontrakt og eventuelt oppsigelse der du bor nå
  Kopi av oppholdstillatelse, hvis du ikke er norsk statsborger
  Dokumentasjon på helseproblemer om det er derfor det søkes kommunal bolig
  Kopi av vergeoppnevnelse om vergen skriver under på søknaden
   
 2. Fyll ut søknadsskjema og signer. Dersom du behøver hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret
   
 3. Send inn søknaden med vanlig post eller ta den med til boligkontoret.

Søknadsskjema for kommunal utleiebolig

Hva skjer videre med din søknad?

Din søknad behandles på grunnlag av dine opplysninger og dokumentasjon, og avgjøres i Sentralt tildelingsutvalg i tråd med våre retningslinjer.

Vedtak sendes pr. post.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages.

Dersom du blir godkjent som søker til kommunal bolig, registreres du på en søkerliste som blir gjennomgått  en gang pr. uke. Boligavdelingen gjør til en hver tid prioritering mellom de søkerne som har størst behov.  

Det er viktig at du holder oss oppdatert på din boligsituasjon og kontaktinformasjon. Vi forutsetter at du fortsatt søker bolig på det private leiemarkedet, selv om du er godkjent som søker til kommunal bolig.

Du vil få et skriftlig tilbud når det er ledig bolig som er aktuell for deg og ditt behov.

Det er ikke klageadgang på tildeling av bolig. I utgangspunktet får du ett tilbud og dersom du takker nei til dette, vil du i utgangspunktet ikke lenger være godkjent som søker til kommunal bolig. 

Hva koster det?

Husleien er basert på gjengs leie og i noen tilfeller markedsleie. Det kreves depositum eller kommunal garanti tilsvarende 6 måneders husleie.

Alle med lave inntekter og høye boutgifter oppfordres til å søke bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Søke bostøtte hos Husbanken

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig
 • hvilke endringer du ønsker

Dersom det er nye opplysninger i saken, bør dette dokumenteres hvis mulig.

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Send klagen til Tønsberg kommune v/ Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Besøksadresse: Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.
Telefon: 33 34 89 30

Dersom Sentralt tildelingsutvalg ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

Kontaktinfo

Boligavdelingen

Telefon: 33 34 89 30

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Åpningstider

Normale åpningstider
Man - fre: 08.00 - 15.30

Sommeråpent 1. juni - 31. august
Man - fre: 08.00 - 15.00