Søknad tilpasning av bolig

Hva tilbyr vi?

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • barnefamilier har høy prioritet
 • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til

 • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • både leid og eid bolig

Husstandens økonomi vurderes i saksbehandlingen. Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for tilskuddsbeløpet. Innvilget tilskudd inntil kr 40.000.- gis uten sikkerhet. Dersom det overstiger kr 40.000,- vil det bli tatt pant i boligen og tilskuddet nedskrives med 10 % over 10 år.

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer  


Skriftlig pristilbud på arbeidet/tiltaket må innhentes fra håndverker og/eller leverandør og vedlegges søknaden. Det må innhentes 2 skriftlige tilbud.
NB! Moms skal være inkludert i alle pristilbud.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden

 • Siste skattemelding som viser inntekter, formue og skatt
 • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer
 • Saldoutskrift for alle bankkonti
 • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
 • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste skattemelding)
 • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss

Spesielle forhold

Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark.  Dersom du er i kontakt med ergoterapeut i kommunen, kan vedkommende skrive en uttalelse som legges ved søknaden.
 

Andre finansieringsmuligheter

Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering» for å kartlegge behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.

Hva skjer videre med din søknad

Tønsberg kommunale Eiendom v/Boligkontoret har løpende behandling av søknader. Behandlingstiden er normalt ca. 2 – 3 uker. Etter at saksbehandler har mottatt originalfakturaer for det utførte arbeid tar det vanligvis minst 14 dager å utbetale tilskuddet.
 

Kontaktinfo

Boligavdelingen

Telefon: 33 34 89 30

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg