Startlån

Hva tilbyr vi?

Startlån er et boliglån som kan hjelpe deg om du har problemer med å finansiere en bolig og beholde den.

Startlånet kan brukes til

 • kjøp av bolig
 • refinansiering av lån
 • nødvendig utbedring av boligen

Hvem kan få tilbudet?

 • funksjonshemmede
 • enslige forsørgere
 • økonomisk vanskeligstilte

Vi prioriterer innbyggere i Tønsberg kommune.

For å få startlån må boligen:

 • ligge i Tønsberg kommune
 • være enkel og praktisk
 • være borettslagsleilighet eller selveierbolig

Du må:

 • ha langvarige økonomiske problemer
 • selv bo i boligen
 • ha fylt 18 år
 • gi korrekte opplysninger i søknaden
 • ha søkt lån i privat bank. Et skriftlig lånetilbud med lånebetingelser, eller et skriftlig avslag fra banken må sendes med søknaden.

Ved fullfinansiering skal vi godkjenne boligen før budgivning. Kommunen gir ikke startlån til kjøp av bolig med utleiedel. Dersom boligen fraflyttes eller selges, skal startlånet innfris. Hele eller deler av boligen kan ikke leies ut i låneperioden uten samtykke fra Tønsberg kommunes boligkontor.

Inntekt og betalingsevne

Du må ha inntekt og evne til å betjene lånet og andre faste utgifter. I spesielle tilfeller kan midlertidig inntekt fra Nav medregnes i vurderingen.

Vi vurderer søknaden ut fra husstandens samlede økonomi.

Forhåndsgodkjenning av startlån

Du kan søke om lån selv om du ikke ennå har funnet en bolig du vil kjøpe. Forhåndsgodkjenningen av startlånet er gyldig i tre måneder fra vedtaksdatoen og godkjenningen kan forlenges.

Slik søker du

Søknaden sendes til Tønsberg kommune v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Hva skjer videre med din søknad?

Normal behandlingstid er 2 - 3 uker. 

Hva koster det?

Startlån skal sikres med pant i eiendommen. Ved fullfinansiering skal lånet sikres med 1. prioritets pant.

Rente- og avdragsvilkår

Du kan velge mellom fast og flytende rente. Vi legger til 0,25 % på Husbankens lånerente til dekning av administrative kostnader. 

Hvis du kan dokumentere inntektsøkning eller reduksjon i utgifter i løpet av de neste årene, kan du få avdragsfrihet i en kort periode.

Startlån gis som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid fordelt på månedlige terminer. For de mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan det i spesielle tilfeller gis en nedbetalingstid på inntil 50 år.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig
 • hvilke endringer du ønsker

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Send klagen til

Tønsberg kommune v/ Tønsberg kommunale Eiendom
Boligavdelingen
Postboks 2410, 3104 Tønsberg.


Dersom boligavdelingen ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

Lovhenvisning


Vedtaket er fattet etter forskrift om startlån


Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2


Klageretten er omtalt i forvaltningslovens § 28


Du har rett til å se dokumentene i saken etter §§ 18 og 19 i forvaltningsloven

Kontaktinfo

Boligavdelingen

Telefon: 33 34 89 30

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg