Hjelp til voksne

Kort fortalt

 • PPT for voksne skal hjelpe voksne som ønsker grunnskoleopplæring (barne- og ungdomsskole).
 • Voksenopplæringen i Tønsberg heter Tønsberg Læringssenter. De følger opplæringsloven §4a-2.  Les mer på Tønsberg Læringssenter sine sider 

Spesialundervisning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Dette vurderes av PPT etter henvisning. Henvisning skjer vanligvis i samarbeid med Tønsberg læringssenter.

 • Vårt oppdrag er å veilede voksenopplæringen på individ og systemnivå.        
 • Voksne som ønsker utredning av lese- og skrivevansker, mattevansker eller har behov for psykologisk bistand, men ikke trenger grunnskoleopplæring, vil ikke få utredning av kommunal PPT. Se under for hvilke andre muligheter som finnes.
   

Send henvisningsskjema

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra skole

Kriterier

Voksne i grunnskoleopplæring kan ha rett på spesialundervisning ut fra to kriterier.

 1. Den voksne eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen i voksenopplæringen.
 2. Den voksne eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom eleven etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Begge kriteriene for å motta spesialundervisning krever at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering, og at kommunen fatter et enkeltvedtak.
 

Andre steder som gir hjelp til voksne

 • Voksne som får opplæring på videregående nivå, kan kontakte PP-tjenesten i fylket om utredning der.
  Les mer på Vestfold og Telemark fylkeskommunes sider
 • Voksne studenter kan kontakte studiestedet for å undersøke om de kan tilby utredning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å avklare om dette kan gjelde deg og hvilke vilkår som gjelder.
  Gå til NAV sine nettsider
 • Voksne kan kontakte fagpersoner med privatpraksis for å få utredning.