A-PUS, alternativ arena, Presterød ungdomsskole

Kort fortalt

 • A-PUS er hovedsakelig et tilbud til elever på 8. til 10. trinn med autismespekterforstyrelser samt et tilbud til elever med psykososiale utfordringer.
 • Vi har 6 elevplasser.
 • Elever som søkes hit følger ordinær læreplan eller har avvik fra ordinær læreplan i ett eller flere fag, og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen.
 • Slik søker du plass for skoleåret 2024/2025

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder

 • Hverdagsrutinene er en del av en fastlagt struktur som alle ansatte og elever følger.
 • Vi jobber med et helhetlig perspektiv som rommer den komplekse lærings– , dannelses- og sosialiseringsprosessen.
 • Det skal utarbeides dagsplaner til hver enkelt elev slik at det er oversiktlig og forutsigbart. Målsetningen er at eleven på sikt aktivt skal delta i utforming av dagsplanene.
 • Eleven skal oppleve skolehverdagen som forutsigbar og trygg.
 • Øve opp selvstendighet og egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse).
 • Sosial ferdighetstrening (sosial, faglig, og kulturell læring)
 • Temaer innenfor læreplanen.
 • Lærestrategier.

 

Metoder for aktiv deltakelse og egenaktivitet

Undervisningen på A-PUS er strukturert, forutsigbar, og visualisert. Den voksne bruker anerkjennende kommunikasjon, er trygg og bevisst på å være en god rollemodell.

 

Grupper

Alle elever har hvert sitt arbeidsrom og egen timeplan. Elevenes planer og undervisningsmateriell er tilpasset den enkelte elev. Oppbygging av timer, pauser og pauseaktiviteter tilpasses og struktureres ut fra elevens forutsetninger.

 

Personalet

Personalet består av spesialpedagog, pedagoger, vernepleiere, miljøterapeut, og fagarbeidere.

 

Slik søker du plass for skoleåret 2024/2025

Det søkes særskilt til alternativ opplæringsarena A-PUS. Sakkyndig vurdering fra PPT legges ved søknaden.

Søknad om plass ved A-PUS, alternativ arena Presterød ungdomsskole