Forsterket avdeling, Byskogen skole 1. til 10. trinn.

  • Elever med sammensatte og/eller omfattende funksjonsnedsettelser bosatt i Tønsberg kommune tilbys et helhetlig spesialpedagogisk og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud på forsterket avdeling ved Byskogen skole 1. til 10. trinn.
  • Vi har 28 plasser.
  • Elever som søker til forsterket avdeling-Byskogen skole har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen. De fleste vil, etter endt skolegang, ha behov for mer eller mindre støtte i forhold til bo- og arbeidssituasjon.
  • Slik søker du plass 

 

Det er ikke lenger mulig å søke plass for skoleåret 2024/2025

 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på forsterket avdeling er optimalt læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever.

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

  • Kommunikasjon (å gjøre seg forstått og forstå andre)
  • Selvstendighet og egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
  • Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller (sosial, faglig og kulturell læring gjennom deltakelse i et jevnaldringsmiljø)
  • Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)
  • Nærmiljø og samfunn (styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett)

 

Metoder for aktiv deltakelse og egenaktivitet

Forsterket avdeling legger til rette for metoder som gir elevene læring gjennom aktiv deltakelse og egenaktivitet på ulike arenaer som uteskole, gymsal og skolekjøkken.

 

Rikt språkmiljø

Forsterket avdeling er opptatt av å utvikle elevenes språkferdigheter ved å legge til rette for kompenserende tiltak som fremmer kommunikasjon blant annet ved bruke alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).

 

Grupper

Elevene organiseres med tilhørighet i større og mindre grupper avhengig av elevgrunnlaget. Innenfor de ulike gruppene legges det til rette for individuell tilpasning av lærestoffet ut fra den enkelte elevs forutsetning.

 

Personalet

Personalet består av pedagoger, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

 

Slik søker du plass

Det søkes særskilt til forsterket avdeling. Sakkyndig vurdering som anbefaler forsterket avdeling ved Byskogen skole legges ved søknaden.

Søknadsfristen for skoleåret 2024/2025 er utgått.