Forsterket enhet O-21, Revetal ungdomsskole

 • Revetal ungdomsskole har et forsterket opplæringstilbud for elever på  8. til 10. trinn.
 • Forsterket enhet er et spesialpedagogisk tilbud for elever med sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser og/eller ulik grad av utviklingshemming. Vi tar imot elever fra alle skolene i hele kommunen.
 • Vi har plass til 10 elever.
 • Elever som søkes hit har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen. Elevene får en individuell opplæringsplan etter sine behov hvor målet er et best mulig læringsutbytte.

 

Det er ikke lenger mulig å søke plass for skoleåret 2024/2025

 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på forsterket avdeling er optimalt læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt, og i fellesskap med andre elever.

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Selvstendighet og egenomsorg, det å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse
 • Sosial ferdighetstrening (sosial, faglig og kulturell læring gjennom deltakelse i et jevnaldringsmiljø)
 • Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter
 • Nærmiljø og samfunn (styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett)
 • Lesestrategier og lærestrategier
 • Egne tilpassede læringsmål

 

Metoder for aktiv deltakelse og egenaktivitet

Forsterket avdeling legger til rette for metoder som gir elevene læring gjennom aktiv deltakelse og egenaktivitet på ulike arenaer som uteskole, gymsal, basseng og skolekjøkken.

 

Grupper

Elevene organiseres med tilhørighet i større og mindre grupper avhengig av elevgrunnlaget. Innenfor de ulike gruppene legges det til rette for individuell tilpasning av lærestoffet ut fra den enkelte elevs forutsetning.

 

Personalet

Personalet består av spesialpedagoger, pedagoger, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

 

Plass på forsterket avdeling

Det søkes særskilt til forsterket enhet. Sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler forsterket avdeling legges ved søknaden.