Klokkeren alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

 • Klokkeren alternative skole er et helhetlige spesialpedagogisk tilbud til elever på 8. til 10. trinn i Tønsberg kommune.
 • Vi har plass til 10 elever.
 • Målgruppen er elever som av ulike årsaker har omfattende utfordringer med å gå på nærskolen. Elevene kan ha utfordringer som: traumeerfaringer, reguleringsvansker, sosioemosjonelle vansker, skolevegring, og lærevansker.
 • Klokkeren er en traumebevisst skole som arbeider ut ifra de tre grunnpilarene: trygghet, positive relasjoner og reguleringsstøtte. Vi tilbyr et trygt miljø med tett oppfølging og høy voksentetthet. Flere av aktivitetene er knyttet til friluftsliv, båtliv, verkstedsaktiviteter og gårdsdrift.
 • Elevene skysses til og fra skolen i minibuss, og spiser felles frokost og lunsj med personalet.
 • Elever som søkes hit følger ordinær læreplan eller har avvik fra ordinær læreplan i ett eller flere fag, og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen.
 • Søknadsfristen for skoleåret 2024/2025 er ute. Den var 1. mars.

 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på Klokkeren er mestring, utvikling, og optimalt læringsutbytte.

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Det legges vekt på at opplæringen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger, for å oppnå motivasjon og mestring.
 • Undervisningen er i stor grad tverrfaglig og praktisk rettet, og omfatter både faglige og sosiale mål.
 • Øve opp egen reguleringsevne og evne til å vurdere konsekvenser av egne valg.
 • Trene ferdigheter i å samhandle med andre.
 • Det utarbeides dagsplaner til hver enkelt elev slik at dagen er oversiktlig og forutsigbar. Målsetningen er at eleven kan medvirke i å utforme dagsplanene.
 • Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter.

 

Organisering

Elevene organiseres med tett voksenkontakt og opplæring 1:1 eller i liten gruppe.

 

Personalet

Personalet består av pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.