Klokkeren alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

Klokkeren alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

Kort fortalt

 • Klokkeren alternative skole er et helhetlige spesialpedagogisk tilbud til elever på 8. til 10. trinn i Tønsberg kommune.
 • Vi har plass til 10 elever.
 • Målgruppen er elever som av ulike årsaker har omfattende utfordringer med å gå på nærskolen. Elevene kan ha utfordringer som: traumeerfaringer, reguleringsvansker, sosioemosjonelle vansker, skolevegring, og lærevansker.
 • Klokkeren er en traumebevisst skole som arbeider ut ifra de tre grunnpilarene: trygghet, positive relasjoner og reguleringsstøtte. Vi tilbyr et trygt miljø med tett oppfølging og høy voksentetthet. Flere av aktivitetene er knyttet til friluftsliv, båtliv, verkstedsaktiviteter og gårdsdrift.
 • Elevene skysses til og fra skolen i minibuss, og spiser felles frokost og lunsj med personalet.
 • Elever som søkes hit følger ordinær læreplan eller har avvik fra ordinær læreplan i ett eller flere fag, og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen.

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på Klokkeren er mestring, utvikling, og optimalt læringsutbytte.

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Det legges vekt på at opplæringen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger, for å oppnå motivasjon og mestring.
 • Undervisningen er i stor grad tverrfaglig og praktisk rettet, og omfatter både faglige og sosiale mål.
 • Øve opp egen reguleringsevne og evne til å vurdere konsekvenser av egne valg.
 • Trene ferdigheter i å samhandle med andre.
 • Det utarbeides dagsplaner til hver enkelt elev slik at dagen er oversiktlig og forutsigbar. Målsetningen er at eleven kan medvirke i å utforme dagsplanene.
 • Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter.

Organisering

 • Elevene organiseres med tett voksenkontakt og opplæring 1:1 eller i liten gruppe.

Personalet

Personalet består av pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.

Slik søker du

Det søkes særskilt til Klokkeren alternative skole. Sakkyndig vurdering fra PPT legges ved søknaden.

Søknadsfrist 1. mars

Klikk her for å søke

Til toppen