Klokkeren alternative skole, inkludert Paviljongen og Ljonegården

Klokkeren alternative skole, inkludert Paviljongen og Ljonegården

Klokkeren alternative skole er en beredskapsskole med tilbud til elever fra 5.- 10. trinn, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper eller 1:1.

Om skolen

Skolen ble etablert høsten 2017 og holder til i ulike lokaler. Basis for mellomtrinnet er på Klokkeren (tidligere Klokkeråsen barneskole). Ungdomsskoletrinnet holder til i Paviljongen (ved tidligere Eik lærerhøgskole). Ljonegården som ligger i nærheten av Klokkeren, er også en del av tilbudet. Personalgruppen består av to spesialpedagoger, en allmennlærer, tre miljøterapeuter, to assistenter og en bonde.

Skolen er underlagt Tønsberg kommune og administreres fra Ringshaug ungdomsskole. Elever som tilhører ungdomstrinnet blir skrevet inn ved Ringshaug ungdomsskole, mens elever fra mellomtrinnet fortsetter å tilhøre sin nærskole. Elevene fra ungdomstrinnet kan ha full plass ut ungdomsskoleløpet, mens elevene fra mellomtrinnet hovedsakelig bør ha deltidsplass, som tilsvarer to mestringsdager i uken.

Søknad

Søknadsfristen for et nytt skoleår er 1. mars, ellers er det løpende inntak gjennom hele året i forhold til kapasitet. Elevene tildeles plass ut skoleåret. Klokkeren har eget søknadsskjema, som ligger på Tønsberg kommunes og Ringshaug ungdomsskoles hjemmesider. PPT skal alltid involveres og anbefale søknaden. Foresatte, eleven og skolen fyller ut søknaden, som sendes til Fagenhet oppvekst.

Søknadsskjema for Klokkeren, Paviljongen og Ljonegården

Elever som kommer til oss

Elevene som kommer til oss, har blant annet disse kjennetegnene:

  • traumeerfaringer
  • sosioemosjonelle vansker
  • samspillsproblematikk
  • sosial angst
  • tvang
  • skolevegring
  • ut- og innagerende atferd
  • lærevansker

En vanlig dag på ungdomstrinnet

Elevene skysses til og fra skolen i minibuss. Voksne og elever spiser felles frokost og lunsj. Undervisningen er i stor grad  tverrfaglig og praktisk rettet, og omfatter både faglige og sosiale kompetansemål. Timeplanene er «skreddersydd» den enkelte elev, og undervisningen organiseres som 1:1 eller i liten gruppe.

En vanlig dag på mellomtrinnet

Elevene skysses til og fra skolen i minibuss. Voksne og elever spiser felles frokost og lunsj. Elevene kommer til oss to dager i uka, der de deltar på ulike aktiviteter med fokus på mestringsopplevelser og sosial trening. Mange av aktivitetene er knyttet til friluftsliv, båtliv og gårdsdrift.

Vi har fokus på og gi elevene trygghet i form av forutsigbarhet, trivsel og positive voksenrelasjoner. Realistiske forventninger, variert og tilpasset opplæring for den enkelte elev, bidrar til faglig og sosial mestring, som igjen skaper motivasjon og et ønske om å komme på skolen hver dag.

Kontakt oss

Teamleder
Anne Kristina Eriksen

Telefon
416 27 236

E-post
Anne.kristina.eriksen@tonsberg.kommune.no

 

Virksomhetsleder/rektor
Mette Krogh

Telefon
33 34 84 01/ 959 21 502

E-post
mette.krogh@tonsberg.kommune.no

Til toppen