Kjøpe

Kjøpe

Du som er mellom 18 og 34 år kan kjøpe leilighet i Anders Madsensgate selv om du ikke oppfyller kravet om 15 prosent egenkapital. 

Normalt stilles det krav om minst 15 % egenkapital for å få boliglån i banken. Ved kjøp av bolig i Anders Madsensgate 7, stiller Tønsberg kommune bankgaranti på 15 % i henhold til boliglånsforskriften. Dermed blir det mulig å få lån og kjøpe leilighet uten opparbeidet egenkapital. 

Leilighetene kan ikke selges videre på det åpne markedet, men Tønsberg kommune forplikter seg til å kjøpe tilbake. Prisen blir da regulert i henhold til konsumprisindeksen.

Hvem kan kjøpe?

Tønsberg kommune velger ut kjøpere etter fastsatte kriterier. Disse kriteriene er:

  • Kjøper må være mellom 18 og 34 år.
  • Det skal fortrinnsvis førstegangskjøp av bolig.
  • Kjøper kan ikke ha eierinteresser i annen bolig.
  • Kjøper har ikke nødvendig/tilstrekkelig egenkapital på kjøpstidspunktet.
  • Kjøper må ha tilfredsstillende økonomi til å kunne betjene husleie og privat lån på tildelingstidspunktet. Kjøpere som ikke kan få lån, kan tilbys en «leie til eie»-løsning.
  • Kjøpere som på søknadstidspunktet har fast bostedsadresse i Tønsberg kommune, vil ha fortrinnsrett fremfor øvrige kjøpere. Det er ikke et formelt krav å ha bostedsadresse i Tønsberg på søknadstidspunktet.  

Når du vil selge

Leilighetene kan ikke selges videre på det åpne markedet, men kommunen forplikter seg til å kjøpe leiligheten tilbake når du ønsker å selge. Prisen blir da regulert i henhold til konsumprisindeksen.

Det betyr at du ikke vil få en fortjeneste ved salg av leiligheten som ligger over den generelle prisstigningen i samfunnet. Men betyr samtidig at du er garantert å få solgt leiligheten, og at du ikke risikerer å tape penger ved et eventuelt krakk i boligmarkedet. 

Priser og økonomi

Får du ikke lån? Lei først – kjøp senere!

Til toppen