Søke kommunal bolig

Kort fortalt

 • Du kan søke om å leie en kommunal bolig hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer
 • Boligen har enkel standard
 • Leietid er normalt 3 år

Hva er kommunal bolig?

Kommunal bolig er en bolig med enkel standard som kommunen leier ut. Boligene ligger i forskjellige områder i kommunen og har variert størrelse og pris. Leietid er normalt for tre år, men i noen tilfeller kan det også gis kortere eller lengre leietid.

Hvem kan søke om kommunal bolig?

 • Personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligstøtte, klarer å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet.
 • Personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema for kommunal utleiebolig og signer. 
  Dersom du behøver hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret på telefon: 33 34 89 30.
   
 2. Finn frem disse vedleggene:
  1. Kopi av siste skattemelding
  2. Kopi av siste trygdeutbetaling/lønnsslipp
  3. Leiekontrakt og eventuelt oppsigelse der du bor nå
  4. Kopi av oppholdstillatelse, hvis du ikke er norsk statsborger
  5. Dokumentasjon på helseproblemer om det er derfor det søkes kommunal bolig
  6. Kopi av vergeoppnevnelse om vergen skriver under på søknaden
    
 3. Send inn søknaden med vanlig post eller ta den med til boligkontoret.

Søknadsskjema for kommunal bolig

Hva koster det?

Husleien er basert på gjengs leie og i noen tilfeller markedsleie. Det kreves depositum eller kommunal garanti tilsvarende 6 måneders husleie.

Alle med lave inntekter og høye boutgifter oppfordres til å søke bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Søke bostøtte

Her får du mer informasjon om hvem som kan søke om bostøtte.

Søke bostøtte hos Husbanken

Hva skjer videre med din søknad?

Din søknad behandles på grunnlag av dine opplysninger og dokumentasjon, og avgjøres i Sentralt tildelingsutvalg i tråd med våre retningslinjer. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

 • Svar på søknaden får du i et brev til deg.
 • Dette er et enkeltvedtak som du kan klage på.

Dersom du blir godkjent som søker til kommunal bolig, registreres du på en søkerliste som blir gjennomgått  en gang per uke. Boligavdelingen gjør til en hver tid prioritering mellom de søkerne som har størst behov.  

Det er viktig at du holder oss oppdatert på din boligsituasjon og kontaktinformasjon. Du må fortsatt søke bolig på det private leiemarkedet, selv om du er godkjent som søker til kommunal bolig.

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Klage

Hvis du mener noe er feil i svaret på søknaden, kan du klage innen 3 uker etter du mottok brevet.  

I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig
 • hvilke endringer du ønsker
 • Dersom det er nye opplysninger i saken, bør dette dokumenteres hvis mulig
 • Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte oss

Send klagen til Tønsberg kommune v/ Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Dersom Sentralt tildelingsutvalg ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

Du vil få et skriftlig tilbud når det er ledig bolig som er aktuell for deg og ditt behov.

Det er ikke klageadgang på tildeling av bolig. I utgangspunktet får du ett tilbud og dersom du takker nei til dette, vil du i utgangspunktet ikke lenger være godkjent som søker til kommunal bolig. 

Kontaktinformasjon

Boligavdelingen (tke)

Telefon: 33 34 89 30
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Åpningstider

Normale åpningstider
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Sommeråpent 1. juni - 31. august
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00

Her finner du boligavdelingen