Begrenset varsling av detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14 - PlanID 3803 20210210

Begrenset varsling av detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14 - PlanID 3803 20210210

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 18.oktober 2021. Planarbeidet ble varslet i henhold til Plan og bygningsloven (pbl) §12-8. Det ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, på nettsiden til Tønsberg kommune og Norconsult, samt i Tønsberg Blad. Merknadsfrist var 15. november 2021.

Planområdet varsles nå utvidet etter at tiltakshaver har funnet en god veiløsning som hensyntar stedets naturlige terreng. Dette gjør at veien nord for planområdet ikke følger gjeldende plan. På den bakgrunn ønsker tiltakshaver å utvide planområdet til å inkludere det nødvendige arealet for å realisere denne løsningen. Se kart nr. 1 for illustrasjon av ønsket veiløsning og hvordan ny løsning skiller seg fra gjeldende plan. Kart nr. 2 viser tidligere varslet planområde med ønsket utvidelse i nord.

Uttalelse til begrenset varsling
Dersom dere har merknader til denne begrensede varslingen kan merknad sendes innen 1. juli.2022 til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til anette.olshausen@norconsult.com.

Hvis planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil det være mulig å komme med merknader. 

Spørsmål kan rettes til Anette Olshausen på e-post anette.olshausen@norconsult.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen