Del av Korten, gbnr. 1012/170 med flere - varsel om oppstart av detaljregulering

Del av Korten, gbnr. 1012/170 med flere - varsel om oppstart av detaljregulering

PV arkitekter i samarbeid med Oslo Works varsler på vegne av Korten Eiendom oppstart av detaljregulering av eiendom gbnr. 1012/170 med flere i Tønsberg kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak og forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

Kart og planinformasjon

Se planområdet, dokumenter og informasjon om planen i karptortalen.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å videreføre og detaljere kommunedelplanen og deler av reguleringsplanen for Korten ved å legge til rette for offentlig og privat tjenesteyting samt næringsformål med tilhørende infrastruktur. Innenfor planområde skal det vurderes mulighet for plassering av nytt Tingrettshus.

Om planområdet

Planområdet ligger på Korten og er på ca. 38 daa. Deler av arealet mot nord benyttes i dag som midlertidig bobilparkering, mot Kjelleveien ligger tidligere Færder VGS, resterende areal er ubebygd.

  • I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anleggsformål.
  • I kommunedelplan for Korten (2009) er området avsatt til kombinert formål (skole, bolig, kontor og allmennyttig formål)
  • I reguleringsplan for Korten (1995) er området regulert til kombinert formål hotell/kontor og offentlig.
  • Planområdet grenser mot Ilene naturreservat.

Viktige forhold

Viktige forhold som planen skal vurdere vil blant annet være fjernvirkning mot Slottsfjell, utnyttelse, høyder, infrastruktur, naturfaglig vurdering, grunnforhold m.m. For å oppnå en helhetlig planlegging inngår også eiendom 1012/6, 1012/150, 1012/11 og 1012/84 i tråd med delfelt AB4 i kommunedelplan for Korten. Det vil bli opprettet dialog med berørte grunneiere/rettighetshavere underveis i planprosessen. Planforslaget vil vise en potensiell videreutvikling av hele feltet og en mer effektiv utnyttelse av eksisterende situasjon. Eksisterende bebyggelse, tidligere Færder VGS vurderes beholdt i tråd med situasjonen slik den er i dag.

Konsekvensutredning

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Sende merknader til planoppstarten

Uttalelse og merknader sendes innen 08.06.2020 på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no  med kopi til eli@pvarkitekter.no 

Alternativt kan du sende brev til Tønsberg kommune, Areal, Plan og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke høringsuttalelsen med plannavn og planID.
Plannavn: Del av Korten
PlanID:  3803 20200189

Frist: 08.06.2020

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til PV arkitekter
E-post: eli@pvarkitekter.no
Telefon: 412 39 409

Til toppen