Detaljregulering av Banebakken 35 og Færder VGS II – Endring av reguleringsplan – PlanID 3803 20120069/3803 20100023 -Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Banebakken 35 og Færder VGS II, planID 3803 20120069/3803 20100023 sak nr. 172/23.

Hensikten med endringen av planen:

Hensikten med endringen av reguleringsplanen er:

-Terrasse strekker seg inn i regulert gårdsplass (f_GP1). Endring: Plankartet justeres slik at terrasse ligger i sin helhet innenfor riktig formål kombinert bebyggelse og anlegg (AB2).

-Tønsberg kommune overtar lekeplassen og den må derfor reguleres til offentlig formål (fra f_lek til o_lek). 

-Veiarealene innenfor reguleringsplanen for Færder videregående skole II endres til f_GT(gatetun) og blir en del av det regulerte gatetunet innenfor reguleringsplanen for Banebakken 35. Dette vil sikre at betongelementene fra rampen og p-kjelleren for AB3 stikker ut i dette felles arealet fremfor offentlig areal til gang- og sykkelvei, SGS_2.

Hensikten med endringene er at dagens situasjon skal synliggjøres og sikres i reguleringsplanene. 

Informasjon om planarbeidet:

Saksfremlegg

Banebakken 35:

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Bestemmelser

Færder videregående II:

Plankart

Du kan klage på vedtaket:

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker etter kunngjøring. Dersom du ønsker å klage på vedtatt plan kan du sende klage på e-post til Tønsberg kommune ved postmottak@tonsberg.kommune.no.  Husk å merke klagen med plannavn og planID. Klagefrist: 24.11.2023.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post:

ena.selimotic@tonsberg.kommune.no 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) en eventuell klage. Dersom UPB opprettholder vedtak av endring av reguleringsplan sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.