Detaljregulering av Bentsrud syd - kunngjøring av vedtatt planprogram

Detaljregulering av Bentsrud syd - kunngjøring av vedtatt planprogram

Detaljregulering av Bentsrud syd, planID 3803 20190048  - Kunngjøring av vedtak av planprogram

 

Utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune fastsatte i møte 11.12.2020, sak nr. 254/20 planprogrammet for Bentsrud Syd:

UPB- 254/20 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 og forskrift om konsekvensutredning § 16 fastsetter Tønsberg kommune som ansvarlig myndighet planprogram datert 21.10.2020 for detaljregulering av Bentsrud syd, planID 3803 20190048. 

 

 

Kommunestyret i Holmestrand fastsatte i møte 16.12.2020, sak nr. 201/20 planprogrammet for Bentsrud Syd:

KS-NH-201/20 vedtak:

1.Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Bentsrud Syd, planID 2019054.

2. Følgende forhold skal vurderes:

· konsekvensene for utviklingen av næringsområdet dersom hhv. Kulturhaven og arealet på vestsiden av denne eiendommen tas ut av planen

· konsekvensene for utviklingen av næringsområdet dersom området med dyrkbar mark på gbnr. 301/66 tas ut av planprogrammet.

· konsekvensene ved at innfartsvei og næringsområdet holdes nedenfor åskammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20190048 - Detaljregulering av Bentsrud syd

Hensikt med planen

Formålet med detaljreguleringen fremgår av planprorammet. Hensikten er å legge til rette for et regionalt næringsområde på Bentsrud i Holmestrand og Tønsberg kommuner. Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for næringsområdet. 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planprogram  (PDF, 4 MB)
 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

Detaljregulering av bentsrud syd

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Øyvind Sonerud på telefon 48225755 eller e-post oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Planprogrammet skal legges til grunn for konsekvensutredningen i det videre planarbeidet. Det skal nå utarbeides et forslag til detaljreguleringsplan. Når planforslaget er ferdig og komplett, skal det behandles i Tønsberg kommune av Utvalg for plan og bygg og i Holmestrand kommune av Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø. Dersom utvalgene vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, vil det bli anledning til å komme med merknader. Vedtaket vil bli kunngjort i Tønsberg blad og på kommunens nettsider. Naboer, hjemmelshavere og berørte myndigheter vil bli underrettet pr. brev. 

Til toppen