Detaljregulering av del av Korten - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 19. januar 2023, UPB-sak 004/24 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for del av Korten, planID 3803 20200189, ut til offentlig ettersyn. 

Planområde

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for kontor, offentlig- og privat tjenesteyting og hotell.

Om planområdet

Planområdet ligger på Korten, rett nord for Nordbyen, øst for Ilene naturreservat og utgjør til sammen ca. 33 daa. Området ligger i et etablert næringsområde langs Fjordgaten. Innenfor planområdet ligger tidligere Færder videregående skole og deler av av planområdet blir brukt til bobilcamping. 

Informasjon om planforslaget

Saksfremlegg med vedtak

Plankart

Eierform

Reguleringsbestemmelser

planbeskrivelse

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Høringsuttalelser til planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 19. mars 2024. 

Send uttalelse per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 

har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Øyvind Sonerud på telefon 48225755 eller epost oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no

Videre behandling

innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til sluttbehandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.