Detaljregulering av Firingen - kunngjøring av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning

Detaljregulering av Firingen - kunngjøring av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen, vedtatt av Tønsberg kommunestyre 19. juni 2019.

PlanID og plannavn

3803 20150128 - Firingen

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning  (trykk på «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks)

Bakgrunn

Riksantikvaren fremmet innsigelse til planforslaget.  Bystyret i Tønsberg behandlet innsigelsene i møte den 19.06.19 og vedtok detaljregulering av Firingen - planID 0704 20150128 med følgende vilkår: Et redusert byggeområde B10 med ny adkomstvei (KV8) fastholdes og innsigelsen om å ta ut alle byggeområdene tas ikke til følge. Område B10, KV8, LF1, samt Båndleggingssonene H730_2-5 og Hensynssone H570_10 unntas rettsvirkning inntil innsigelsen er avklart.

Mekling i saken ble gjennomført 6. september 2019. Meklingen førte ikke frem og innsigelsen ble derfor oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at reguleringsplanen slik den er vedtatt av Tønsberg kommune, ikke påvirker kulturminner av nasjonal og vesentlig regional interesse i så stor grad at boligområde B10 og adkomstveg KV8 må tas ut av planen. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed ikke tatt til følge. Boligområde B10 og adkomstveg KV8 i detaljregulering for Firingen godkjennes. Vedtaket innebærer at område B10, KV8, LF1, samt Båndleggingssonene H730_2-5 og Hensynssone H570_10 får rettsvirkning.

Departementets vedtak kan ikke påklages jf. Pbl § 12-13.

Til toppen