Detaljregulering av «Fv. 311 Feskjær» - varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av «Fv. 311 Feskjær» - varsel om oppstart av planarbeid

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler oppstart av detaljregulering av eiendom  gbnr. 215/1 i Tønsberg kommune.

PlanID og plannavn

PlanID: 3803 20200190, Plannavn: Fv. 311 Feskjær.
 

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning (trykk på «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks)

 

Om planområdet

Planområdet ligger langs fv 311 Åsgårdstrandsveien, strekning Saltkoppgata-Stangsåsveien, er på ca. 58 daa og er i dag i bruk som offentlig vei og boligområde. Området er avsatt til vei, boligbebyggelse, LNFR og framtidig gang/sykkelvei i kommuneplanen/byplanen.

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning fordi fremtidig gang- og sykkelveg ligger i kommunedelplanen.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for trygg skoleveg for elever som skal til/fra Volden skole og andre myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien, med videreføring av gang- og sykkelvei fra Saltkoppgata. Viktige forhold som planen skal løse vil være å bedre trafikksikkerheten i området. Planarbeidet omfatter derfor sanering av avkjørsler og sikre nødvendige frisiktsoner. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Informasjon om planarbeidet

Prosjektet er prioritert i fylkeskommunens handlingsprogram, og innledende arbeider startet høsten 2019. Oppstartsmøte ble avholdt den 28.04.2020.

Det vil bli avholdt åpen kontordag på Volden skole torsdag 13.august kl.15:00-20:30. Her vil det bli anledning til å komme med innspill og stille spørsmål til planarbeidet.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig i Tønsberg kommune kartportalens planløsning.

Uttalelse til planoppstart

Uttalelse sendes innen 20. august 2020 via kartportalens planløsning.  Finn riktig sak og trykk på ”Send uttalelse”-knapp. Alternativt kan du sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til post@vtfk.no som merkes med 20/12559

Frist: 20. august

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Vestfold og Telemark fylkeskommune v/Silje Island, tlf: 91689629 eller e-post: silje.island@vtfk.no

Til toppen