Detaljregulering av gjenvinningsstasjon, industri og biogassanlegg på Rygg - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Asplan Viak AS oppstart av planarbeidet for detaljregulering av gjenvinningsstasjon, industri og biogassanlegg på Rygg. 

PlanID og plannavn

3905 20240231 - Gjenvinningsstasjon, industri og biogassanlegg på Rygg

Planavgrensning

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flytting og videreutvikling av gjenvinningsstasjonen i tilknytning til Rygg miljøpark, samt tilrettelegging av nye arealer for industrietableringer og biogassanlegg.

Om planområdet

Planområdet er del av Rygg miljøpark og er på ca. 68 daa. Dagens gjenvinningsstasjon ligger i planområdets nordre del, det er ellers ingen eksisterende bygningsmasse i planområdet. Området består av dagens gjenvinningsstasjon, arealer med vegetasjon i nord og et område for pukkverk og deponi i sør, samt Taranrødveien med tilgrensende arealer. 

Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr. 36/11, 34/22, 34/5 og 36/5. 

Området er avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål i forslag til ny kommuneplan (2023-2035). Det er tre gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet; «Taranrød fyllplass», «Taranrød pukkverk» og «Gang- og sykkelvei langs Taranrødveien».

Viktige problemstillinger

Viktige problemstillinger er blant annet adkomst og trafikksikkerhet, områdestabilitet og håndtering av overvann.

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ

Behandling av planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Kunngjøring

Innspill til planoppstart

Uttalelse sendes inn til Tønsberg kommune ved e-post postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til marte.hoibraaten@asplanviak.no. Frist for uttalelse er tirsdag 30. april 2024

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Asplan Viak AS v/ Marte Kristine Høibraaten på telefon 952 28 245 eller ved e-post marte.hoibraaten@asplanviak.no

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.