Detaljregulering av Halfdan Wilhelmsens Allé 43-45 – Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Halfdan Wilhelmsens Allé 43-45 – Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 25.09.2020, UPB-sak nr. 176/20 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Halfdan Wilhelmsens Allé 43-45 til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Plannavn og planID

Halfdan Wilhelmsens Allé 43-45, planID 3803 20150116

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ett bygg med kombinert bebyggelse og anleggsformål; forretning, kontor og tjenesteyting med tilhørende parkeringskjeller.
 

Dokumenter i saken

 

Saksfremlegg med vedtak

Plankart

EIERFORM-illustrasjon

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse 21.08.2020

Sporing semitrailer
 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Planområdet

Planområdet  er på 5350 m2. Det ligger mellom Halfdan Wilhelmsens Allé og Ringveien og rundkjøringen mellom disse. Strandarealene på sydsiden av Ringveien er Presterødkilen våtmarksområde.

Planområdet har i dag to forretningsbygg og er i kommuneplanens arealdel avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Planområdet utgjør felt 5 i Områderegulering Kilen sørvest, PlanID 3803 20140107, vedtatt 15.04.2015. Felt 5 er regulert til Forretning/Kontor/Tjenesteyting. Planen er gjeldende for utarbeidelse av planforslaget. 

Eksisterende bygg foreslås revet.  Planforslaget foreslår et bygg med flatt tak med 4 plan der en mindre del av bygget, 25 % av byggets grunnflate, går opp i 5 plan. Det foreslås parkeringskjeller i grunnen. Over bakken overholdes byggegrense mens under bakken strekker parkeringskjeller seg utenfor byggegrense, inn under areal som er byggeforbudssone, regulert til fremtidig veiutvidelser i områdereguleringen.

Bebyggelsen foreslås med et bymessig preg med fasader orientert mot gaten. Bruksareal, BRA, foreslås med 8750 m2.

 

Du kan gi høringsuttalelse

Send merknad

Merknader kan også sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eventuelt med brev til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist: 23. november 2020
 

Til toppen