Detaljregulering av «Hensettingsanlegg for tog» - varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av «Hensettingsanlegg for tog» - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for detaljregulering av hensettingsanlegg for tog i Tønsberg kommune.

PlanID og plannavn

3803 20200188, Hensettingsanlegg for tog.
 

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning (trykk på «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks).
 

Hensikten med planen

Bane Nor ønsker å legge til rette for hensettingsanleggt/togparkering i Tønsberg. Hensikten med planarbeidet er å regulere arealer til jernbaneanlegget, samt tilhørende bygninger, driftsvei, rigg- og anleggsområder. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.
 

Om planområdet

Planområdet ligger nord for Barkåker tettsted ved Skotte, på østsiden av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Området er på ca. 340 daa og er i dag i brukt til landbruksdrift. Området er avsatt til LNFR og er båndlagt for regulering til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jf. kommunedelplan for Hensettingsanlegg av tog. 
 

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være adkomst tilpasning i et sammenhenge grøntomrøde og adkomstløsning. Det er tatt høyde for to alternative tilkomstveier til anlegget som skal vurderes nærmere i det videre planarbeidet.
 

Krav til konsekvensutredning

Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Tønsbergområdet, vedtatt i Tønsberg kommunestyre 17. juni 2020. Etter forskrift om konsekvensutredning § 4 fjerde ledd er det konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt fordi planarbeidet er i samsvar med gjeldene plan-
 

Informasjon om planarbeidet

Planområde, planprogram, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan lastes ned i kartportalen.
Flere opplysninger og kart finnes også på Bane NORs nettside.
 

Innspill til planoppstart og planprogram

Uttalelse merkes 202006819 og sendes skriftlig innen 1. september til:

Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
E-post: postmottak@banenor.no

Med kopi til:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Frist : 1. september 2020.

 

Har du spørsmål?

Gisle Rebnord Totland, prosjekteringsleder arealplan
Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no

Arild Herfindal, prosjektleder
Arild.Herfindal@banenor.no

Til toppen