Detaljregulering av Hesby Sør – planid 20210204 - Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Hesby Sør – planid 20210204 - Varsel om oppstart av planarbeid

Ingeniørservice AS varsler på vegne av Andebuveien 78 AS igangsetting av detaljregulering som helt eller delvis erstatter gjeldende regulering, planID 3803 15002, Hesby i Tønsberg kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedsakelig gjelder detaljreguleringen gbnr 40/19, men planavgrensningen tar også for seg 40/8, 40/23, 40/24, 40/25 og 213/2.

Planavgresning 

PlanID og plannavn

Planid 3803 20210204 - Detaljregulering av Hesby Sør –

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å endre og tilrettelegge reguleringsplan iht. dagens situasjon som er gitt ved tidligere dispensasjonssøknad, dvs. høydebestemmelser og formål. Dagens bruk er delvis ikke i tråd med gjeldende plan for området som kun er regulert til industri og lagervirksomhet. Det skal fortsatt drives denne type virksomhet, men det skal i tillegg tilrettelegges for trampoline/lekeland.
 

Om planområdet

Planområdets beliggenhet vises i kartutsnittet nedenfor. Planens avgrensning er foreløpig og vil kunne bli redusert etter behov ved utarbeidelse av planen. Varslet planområde er på ca. 32 daa. 

Planområdet 

Viktige problemstillinger

Det ble i 2018 gitt dispensasjon på brukstillatelse for trampolinepark/lekeland og høydebegrensning på følgende betingelser:
- Det må så raskt som mulig startes planarbeid med sikte på avklaring av rammene for tiltaket.
- Dispensasjonen gjelder inntil det er vedtatt ny reguleringsplan for området, og maksimalt for 5 år.
- Hvis det ikke innen 5 år er vedtatt en reguleringsplan som åpner for tiltaket, må påbygget fjernes av de ansvarlige.


Kommunen har i sitt notat med JornalpostID 18/80211 beskrevet at de vurderer at tilbygget ikke vil ha negative konsekvenser for lysforhold eller lignende kvaliteter på naboeiendommer.
 

Planarbeidet vil innebære en mer detaljert regulering av det aktuelle området. Dagens bruk og utforming samt tidligere gitte dispensasjoner skal vurderes og avklares i planprosessen. Parkeringsløsning og avgrensning mot grøntområdet mot elva er viktige tema.


Forslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning

Informasjon om planarbeidet

 

Hesby Sør 20210204
Tittel Publisert Type
Referat fra oppstartsmøtet (526953)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøtet (526953).pdf

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart    

 

Innspill til planoppstart

Send uttalelse pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til jg@ingserv.no innen 2.7.2021.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ingeniørservice AS v/ Jonas Grytnes på telefon 400 34 783 eller på e-post jg@ingserv.no eller saksbehandler i kommunen Svanhild Sortland, telefon 481 77 757, e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen