Detaljregulering av Hotel klubben - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Hotel klubben - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 28.08.2020, UPB-sak 148/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hotel Klubben, planID 3803 20200183, ut til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Plannavn og planID

Hotel Klubben - 3803 20200183.

 

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en helhetlig renovering og utvikling av hotellet innenfor eksisterende formspråk. Forslaget åpner blant annet for økt høyde, fasadeendringer og nytt tilbygg. Som utgangspunkt tar forslaget ikke sikte på endringer for andre eiendommer innenfor planområdet, men det er forutsatt at eventuell bevaring av interiøret i Harmonien skal avklares i løpet av planprosessen.

 

Om planområdet

Planområdet er på ca. 3.9 daa og regulerer Hotel Klubben og Harmonien.

Hele reguleringsplanområdet ligger innenfor område for sentrumsformål i kommunedelplan for sentrum 2018-2030 (Byplanen), hvor det er satt av til sentrumsformål. Området er båndlagt etter lov om kulturminner (middelalderbyen Tønsberg) og ligger innenfor gjennomføringssone for omforming. Deler av området (Harmonien) omfattes dessuten av bestemmelsesområde for sårbare sentrumskvartaler.

 

Informasjon om planforslag

Plankart (PDF, 172 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 397 kB)

Planbeskrivelse per 01.10.2020 (PDF, 11 MB)

Eierform-illustrasjon (PDF, 21 kB)

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Situasjonskart med sporingskurve buss (PDF, 699 kB)

Solstudie Minneparken mars (PDF, 2 MB)

Solstudie Minneparken juni (PDF, 2 MB)

 

Se planområdet og dokumenter i planportalen.

 

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 4. desember 2020.

Send uttalelse

 

Du kan også sende uttalelse per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Åge Hammervik på telefon 415 14 564 eller e-post age.hammervik@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside

Til toppen