Detaljregulering av huset for ungdom på Revetal - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 31.05.2024, UPB-sak 080/24 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av huset for ungdom på Revetal, planID 3905 20230221, ut til offentlig ettersyn.  

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et aktivitetshus for ungdom på Revetal med tilhørende uteoppholdsareal.

 

Om planområdet

Planområdet ligger i Revetal sentrum like ved Revetal ungdomsskole.

 

Informasjon om planforslaget

https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/innsyn/politisk-moteplan/#/details/m-e8411f20__3835__4913__bf04__3c27a9f93c86-621!W5pfqm

 

Plandokumenter

Plankart (PDF, 433 kB)

Planbestemmelser (PDF, 273 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Saksfremlegg (PDF, 2 MB)

 

Høringsuttalelser til planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 16.08.2024

Send uttalelse per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på epost: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til sluttbehandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.