Detaljregulering av Huset for ungdom på Revetal - PlanID 3803 20230221 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler KB Arkitekter på vegne av Tønsberg kommune - eiendomsutvikling oppstart av planarbeid for detaljregulering av Huset for ungdom på Revetal. 

Planavgrensning

Plannavn og PlanID

Detaljregulering av Huset for ungdom på Revetal

3803 20230221

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et aktivitetshus for ungdom som også skal fungere som et flerbrukshus med tilhørende anlegg (uteareal, sykkelparkering, bilparkering og renovasjon). 

Om planområdet

Planområdet ligger sør-øst for Revetal ungdomsskole og nord for Kåpeveien. Planområdet er på ca. 3,4 daa og er i dag i bruk som basketballbane samt skateanlegg. Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdeldel. I områderegulering for Revetal ungdomsskole er området avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning/tjenesteyting/næring samt uteoppholdsareal. 

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer som planen skal vurdere/løse vil være:

  • siktlinjer
  • vann, avløp og overvann
  • trafikale forhold
  • tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv
  • renovasjon
  • uteopphold
  • støyforhold

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finner du her:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Innspill til planoppstart

Du kan sende innspill innen 22.05.2023 per e-post til paulsen@kbarkitekter.no med kopi til postmottak@tonsberg.kommune.no .

Har du spørsmål? 

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med KB arkitekter v/ Mette Paulsen tlf. 90500299 eller e-post: paulsen@kbarkitekter.no.

Videre behandling

Plankonsulenten utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som eventuelt vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.