Detaljregulering av «Ilebrekke lokalsenter» - Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av «Ilebrekke lokalsenter» - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 05.06.2020, UPB-sak nr.: 116/20 vedtatt å legge ut detaljregulering av Ilebrekke lokalsenter til offentlig ettersyn.

PlanID og plannavn

3803 20180175 - Ilebreke lokalsenter
 

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning (trykk på «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks).
 

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av et flerfunksjonelt lokalsenter med handel, servicetilbud og boliger. Torget skal ha samlende funksjon og etablere en møteplass for alle i nærområdet. Planområdet ligger ved Åsgårdstrandsveien, cirka 4 km nordøst for Tønsberg sentrum og er på cirka 16 daa.
 

Dokumenter i saken

Se saksdokumenter 
 

Du kan gi høringsuttalelse

Merknadene sendes  innen 4. september til postmottak@tonsberg.kommune.no.
Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist: 4. september.


Har du spørsmål?

Ena Selimotic
Telefon 33 40 61 17
E-post: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer      til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt     og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Til toppen