Detaljregulering av Innlaget boliger - planID 3905 20180172 - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10  har utvalget for plan og bygg i møte 31. mai 2024, UPB-sak 081/24 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Innlaget boliger, planID 3905 20180172, ut til offentlig ettersyn. 

PlanID og plannavn

PlanID 3905 20180172 - Detaljregulering av Innlaget boliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt boligområde med varierte boligtyper, lekeplasser, turstier og tilhørende teknisk infrastruktur. Planen skal ivareta landskapskvaliteter og bevare grønnstruktur. Planforslaget foreslår etablering av inntil 145 boenheter fordelt på 20 delfelt. Etablering av nytt boligområde krever omlegging av kryssløsning for Innlagveien - Åsgårdstrandsveien for å sikre tilfredsstillende og trafikksikker adkomst til planområdet.

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet konsekvensutredning for følgende tema i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) § 8: Landskap og estetikk, naturmangfold og trafikk.

Om planområdet

Planområdet er på ca. 130 daa og ligger ved Innlaget, rett nord for Brekke. Området er i dag ubebygd og består i hovedsak av utmark/skogsterreng som avgrenses av Åsgårdstrandsveien i øst, Innlagveien i nord, myrområde, dyrket mark og skog i vest, og eksisterende boligområde mot Åsgårdstrandsveien i syd/sydøst. Terrenget har hovedretning fra nord til syd, med fallende terreng mot øst og vest.

Informasjon om planforslaget

Forslag til plankart (PDF, 2 MB)

Forslag til bestemmelser (PDF, 360 kB)

EIERFORM-forslag (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

Saksfremlegg til første gangs behandling med vedtak (PDF, 2 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Illustrasjonshefte (PDF, 25 MB)

Tilleggsillustrasjoner (PDF, 7 MB) 

Du kan også finne dokumentene via kommunens digitale kart

Slik finner du dokumentene:

  1. Trykk på knappen over 
  2. Trykk innenfor planområdet
  3. Trykk "Vis utvidet planinformasjon" 
  4. Trykk “Planbehandlinger”

Høringsuttalelser til planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 31. august 2024

Send uttalelse per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID. 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anna Holt på telefon 905 34 602 eller e-post anna.holt@tonsberg.kommune.no. Du kan også kontakte kundemottak for Areal, bygg og landbruk på telefon 33 40 61 10 eller e-post ABL-kundemottak@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til sluttbehandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Se møteoversikt og sakskart