Detaljregulering av Kanalbredden - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS på vegne av Scanrope Eiendom AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kanalbredden gbnr 1003/64 mfl.

Plan-id og plannavn

3905 20240233 Kanalbredden 

 

Varslingsgrense 

Varslingsgrense er vist med sort stiplet linje.

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planen

I samsvar med kommuneplanens arealdel (2023 – 2035) ønskes området regulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål, med en høy andel boliger og med utadrettet virksomhet mot offentlig tilgjengelige arealer. Tilrettelegging for bryggevandring langs den fremtidige Kanalpromenade vil være en sentral del av planarbeidet.

 

Om planområdet

Planområdet ligger langs Kanalen mellom Færder videregående skole og Kaldnes. Tønsberg reperbane som var lokalisert i området ble grunnlagt 1796, og var Tønsbergs eldste eksisterende bedrift fram til den ble lagt ned i 2018 etter 222 års drift. Foreslått planområde er på ca. 50 daa.

 

Viktige problemstillinger

Planområdet er en av de viktigste gjenværende Transformasjonsområdene langs Tønsbergs havnefront. Bebyggelsen nærmest sjø vil ligge eksponert til og være god synlig fra en rekke steder i Tønsberg. Planarbeidet vil slik ha stor betydning for bybildet og Tønsbergs identitet. Arkitektonisk uttrykk, byggehøyder, materialbruk og farger vil slik være viktige tema i planarbeidet.

Planområdet omfatter deler av havnefronten mot kanalen. Tønsberg kommune har utarbeidet mulighetsstudien «Kanalens som byrom» som skal brukes som kunnskapsgrunnlag ved reguleringsarbeid langs kanalen. Et viktig tema i planarbeidet vil være å konkretisere utformingen av promenade langs Kanalen, byrom og avslutting mot vannet med utgangspunkt i mulighetsstudien.

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for inntil ca. 500 nye boliger samt arealer for næring og tjenesteyting. Planområdet har adkomst fra Solveien og det må forventes økt belastning i trafikksystemet ved kanalbroa som i dag har kapasitetsutfordringer i perioder. Et viktig tema i planarbeidet vil være å avklare de trafikale konsekvensene av den planlagte utbyggingen og eventuelt behovet for tiltak i planen knytte til dette.

 

Ut over overstående vil følgende være viktige tema i planarbeidet:

  • ·         Lek- og uteoppholdsareal
  • ·         Barn og unge
  • ·         Grønnstruktur
  • ·         Arealbruk generelt og i første etasje spesielt 
  • ·         Gjenbruk av bygg   
  • ·         Energibruk i bygg og systemer for dette, herunder materialbruk  
  • ·         Løsninger for avløp

 

Det vises ut over overstående til planinitiativet og kommunedirektøren saksfremlegg med vedtak ved behandling av planinitiativet påført.

 

Konsekvensutredning og utredningstemaer

Kommunen har vurdert at planarbeidet omfattes av Forskrift og konsekvensutredning vedlegg II punkt 10 b, som omfatter utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder samt vedlegg II punkt 10 j som gjelder næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål, jf. forskriftens § 10. Planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10, og skal konsekvensutredes etter forskriften, men at ikke ha planprogram eller melding.

 

Jf. referat fra oppstartsmøte er følgende temaer ansett som spesielt viktige:

 Barn og unges oppvekstvilkår.

  • Grunnforhold/områdestabilitet.
  • Grunnforurensing.
  • Transportbehov, transportløsninger, energiforbruk og energiløsninger. 

 

Informasjon om planarbeidet
 

Kanalbredden
Tittel Publisert Type
Varslingsgrense

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsgrense.pdf
Planinitiativ Kanalbredden revidert

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Kanalbredden revidert.pdf
Kanalbredden Illustrasjonshefte revidert

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kanalbredden Illustrasjonshefte revidert.pdf
Referat fra oppstartmøte

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartmøte.pdf
Saksutredning

16.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksutredning.pdf

 


All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Webkart

 

Innspill til planoppstart

Uttalelser sendes innen 03.05.24 på e - post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Kopi av uttalelsen kan sendes på e – post: post@spir.no

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Spir Arkitekter AS v/Kristian Ottesen tlf 950 44 063 eller på e-post kristian@spir.no

 

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.