Detaljregulering av Kjelleveien 23 - kunngjøring av vedtak, orientering om klageadgang

Detaljregulering av Kjelleveien 23 - kunngjøring av vedtak, orientering om klageadgang

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 17.06.2020, sak 090/20, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

PlanID og Plannavn

3803 20180169 -  Kjelleveien 23

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning (trykk på «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks)

Hensikt med planen

Planen legger til rette for kontor/tjenesteyting, parkering og fortau langs deler av Kjelleveien og Anton Jenssens gate.

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på dette vedtaket innen 20.07.2020. Klagen sendes til:
Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Alternativt kan klagen sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke klagen med plannavn og planID.

Frist: 20.07.2020

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Åge Hammervik på telefon 415 14 564 eller e-post age.hammervik@tonsberg.kommune.no

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen