Detaljregulering av Kongsåsen på Sem - Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Kongsåsen på Sem - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljregulering av Kongsåsen på Sem, sak KST-143/20
 

Plankart Kongsåsen - Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20170162, Kongsåsen på Sem

Hensikt med planen

Planen legger til rette for utbygging av inntil 65 boenheter i form av kjede-, tomanns- og firemannsboliger med tilhørende lekearealer, veier og felles uteoppholdsarealer. Planen legger til rette for etablering av nytt fortau på nordsiden av Kongsåsveien for å gjøre adkomsten mer tilgjengelig og trygg for myke trafikanter.

Som følge av vedtaket vil arealene innenfor midlertidig bygge- og anleggsbelte i eksisterende reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001, bli erstattet.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Saksframlegg
Eierform-illustrasjon

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 04.12.2020. Klagen kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Areal, bygg og landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 04.12.2020. Husk å merke klagen med plannavn og planID 3803 20170162.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anders Nystuen på telefon 924 55 824 eller epost anders.nystuen@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen