Detaljregulering av Kongsåsen på Sem - kunngjøring om offentlig ettersyn

Detaljregulering av Kongsåsen på Sem - kunngjøring om offentlig ettersyn

Utvalg for plan og bygg har i møte 08.05.2020 (UPB-sak nr. 085/20) vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.


PlanID og plannavn

3803 20170162, Kongsåsen på Sem

Planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av inntil 65 boenheter i form av kjede-, tomanns- og firemannsboliger med tilhørende lekearealer, veier og felles uteoppholdsarealer. Planen legger til rette for etablering av nytt fortau på nordsiden av Kongsåsveien for å gjøre adkomsten mer tilgjengelig og trygg for myke trafikanter.

Som følge av planforslaget vil veiareal i eksisterende reguleringsplan for Kongsåsen,     planID 3803 11001, bli opphevet. Tilgrensende areal på private eiendommer som reguleres for å legge til rette for støttemurer, vil bli overført til eksisterende plan som en planendring.

Om planområdet

Planområdet ligger i Kongsåsen, ca. 2.5 km sør for Sem sentrum. Området omfatter eiendom med gårds og bruksnummer 51/565 samt Kongsåsveien (gbnr. 51/440) og en smal stripe av private eiendommer på nordsiden av denne.

Høringsuttalelse

Uttalelser sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no eller med brev til Tønsberg kommune, Areal, Plan og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Frist: 31. juli 2020.

Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til  2. gangs behandling i utvalg for plan og bygg og senere til endelig vedtak i bystyret.

Se møteoversikt og sakskart over politiske møter.

Til toppen