Detaljregulering av næringsområde Barkåker øst - kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Detaljregulering av næringsområde Barkåker øst - kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Plankart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt reguleringsplan for næringsområde Barkåker øst (kommunestyresak 003/23).

PlanID og plannavn

3803 20170156 - næringsområde Barkåker øst

 

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av ny næringsbebyggelse, og å formalisere eksisterende bruk av området ved Hestehagen husmannsplass. Reguleringsplanen inneholder også enkelte tiltak som skal avbøte noen av konsekvensene av næringsbebyggelsen, blant annet buffersoner, støyskjerming og opparbeidelse av nye områder for friluftsliv og lek.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksframlegg 2. gangsbehandling (PDF, 858 kB)

Plankart Barkåker øst (PDF, 3 MB)

Eierform-kart Barkåker øst (PDF, 164 kB)

Reguleringsbestemmelser Barkåker øst (PDF, 296 kB)

Planbeskrivelse Barkåker øst (PDF, 19 MB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart og innsynsløsning.

 

Klage på vedtaket

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket innen 31.03.2023.

Klage kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3140 Tønsberg. Husk å merke klagen med plannavn og planID.

Eventuell klage behandles først av utvalg for plan og bygg (UPB). Hvis UPB opprettholder vedtaket vil saken bli oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Åge Hammervik på telefon 415 14 564 eller e-post age.hammervik@tonsberg.kommune.no.

Til toppen