Detaljregulering av Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legge forslag til reguleringsplan for Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune ut til offentlig ettersyn. 

Planområdet Fastlandsforbindelsen  - Klikk for stort bilde

Vedtak

Tønsberg kommune
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut på høring i utvalg for plan og bygg i møte den 27.01.2023, UPB-sak 019/23.

Færder kommune
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut på høring i Formannskapet i møte den 01.02.2023, FS-sak 005/23.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ny bruforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy (Færder kommune), samt fastsette tilhørende veitrasé. Ny fastlandsforbindelse skal gi nær 30 000 innbyggere i Færder og deler av Tønsberg kommune en mer samfunnsikker og robust forbindelse. Planarbeidet er basert på interkommunal kommunedelplan i Færder og Tønsberg kommuner, vedtatt i mars 2019.
I forslag til reguleringsplan viser plankartet de ulike reguleringsformål med tilhørende bestemmelser. Reguleringsplanen er bindende for fremtidig arealbruk, og grunnlag for eiendomserverv.

Dokumenter i saken

Saksframlegg med vedtak
Plankart
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse
Fagrapport Teknisk planbeskrivelse 
Ytre miljøplan
Fagrapport Anleggsgjennomføring
Tegninger W 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

eventuelt:

Bypakketonsbergregionen.no

Informasjon 

Digitalt informasjonsmøte
Onsdag 1. mars 2023 kl. 18:00 – 19:30, blir det digitalt informasjonsmøte i regi av bypakka. Lenke til dette møtet finner du på hjemmesidene våre: bypakketonsbergregionen.no. Vi oppfordrer til å sende inn spørsmål på forhånd. Bruk e-postadresse bypakka@vtfk.no. Det blir også anledning til å stille spørsmål direkte i møtet. Det vil foregå skriftlig i chatfunksjonen. Møtet vil også bli tatt opp og kan ses på bypakkas hjemmesider i etterkant av møtet.

Åpen kontordag
Mandag 6. mars fra kl. 12:00–19:00, er det åpen kontordag i møterom Skiringssal, på fylkeshuset i Tønsberg (Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg). Her kan du stille spørsmål til planleggerne, og det er ikke behov for å avtale tid på forhånd.

Avtal et eget møte med oss
7. mars, 9. mars og 13. mars kan du avtale møtetid med oss på forhånd og dermed få god anledning til å få svar på nettopp dine spørsmål. Møtene holdes på fylkeshuset i Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. Tilgengelig møtetid alle dagene er i tidsrommet 14:00–19:00. Send en e-post med ønsket dato og klokkeslett til: bypakka@vtfk.no.

Hva skjer med min eiendom?

For å gjennomføre prosjektet er det behov for å erverve grunn. I noen tilfeller er det behov for å erverve hele eiendommer. De dette gjelder har prosjektet allerede vært i dialog med.
I en del andre tilfeller er det behov for å erverve deler av eiendommen, også kalt «stripeerverv». Så langt har ikke prosjektet vært i direkte dialog med de dette gjelder. De varsles herved med dette brevet. Det er laget såkalte w-tegninger som viser nødvendig grunnerverv. Disse inneholder gårds- og bruksnummer, samt beslag av areal. Disse tegningene finner du blant høringsdokumentene på bypakketonsbergregionen.no

Høringsuttalelse

Synspunkter eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 2. april 2023 til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på e-post: post@vtfk.no Husk å merke innspillene med: «23/08194 Ny fastlandsforbindelse fra Færder».

Veien videre

Alle høringsuttalelser til planforslaget vil bli gjennomgått, og det vil bli vurdert om det er behov for å gjøre endringer i planforslaget før politikerne får planene til endelig behandling. Alle innsendte høringsinnspill vil bli referert og kommentert i saken som går til politikerne ved sluttbehandling av planen. Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den enkelte som sender inn høringsuttalelse.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Arild Vestbø, tlf. 91828740, e-post: arild.olav.vestbo@vtfk.no

Færder kommune v/ Anne Delbeck, tlf. 95197139. Telefontid: mandag og onsdag 10:00-14:00. E-post: anne.delbeck@faerder.kommune.no

Tønsberg kommune v/ Ståle Sørensen, tlf. 47357578. Telefontid: mandag og onsdag 10:00-14:00. E-post: stale.sorensen@tonsberg.kommune.no

Til toppen