Detaljregulering av offentlig infrastruktur - planID 3905 20230228 - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 27.04.2024, UPB-sak nr.: 071/24 vedtatt å legge detaljregulering av «Offentlig infrastruktur» ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.05.2024 og 22.06.2024.  

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre areal til etablering av ny hovedvannledning i Vestfold vanns forsyningsområde i ny trasé i et område som har mindre press på utbygging og annen aktivitet. 

Om planområdet

Planområdet ligger på Eik,  vest og nord for boligfeltene i midtre og nordre del av Eik. Områdene består i all hovedsak av skog og dyrka mark. Området er mye brukt  som rekreasjons- og friluftslivsområde. 

Informasjon om planforslag  

Omriss av planområdet er synlig på kommunens kartside. Selve plankartet og tilhørende planbeskrivelse kan sendes etter forespørsel. 

Annen informasjon kan lastede ned fra linken under ved å følge følgende sti:

  • Trykk på knappen under 
  • Trykk innenfor planområdet
  • Trykk "Vis utvidet planinformasjon" 
  • Trykk "Planbehandlinger" 
  • Trykk på linken i raden "Besluttet offentlig ettersyn" 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart   

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 22.06.2024. Send uttalelse per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelsen med plannavn og planID.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47 35 75 78 eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.