Detaljregulering av Presterød skole - kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan for Presterød skole, sak nr. 116/23, 06.09.2023. 

Plankart

PlanID og plannavn

3803 20210208 - Detaljregulering av Presterød skole

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av skolen fra 14 til 21 klasser (ca. 200 nye elever) for å kunne avlaste trykket på omkringliggende skoler. Utvidelsen forutsetter tilbygg, oppføring av flerbrukshall og ombygging i eksisterende bygg for å få en mest mulig hensiktsmessig skoledrift. 

Informasjon om planen

Kunngjøring

Reguleringsbestemmelser

Plankart

EIERFORM-kart

Planbeskrivelse

Saksfremlegg (2. gangsbehandling og sluttvedtak)

Veitegninger C, F og L

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 14. oktober 2023.

Klagen merkes med plannavn og planID og sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Klage kan også sendes per brev til Tønsberg kommune, Areal, bygg og landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anna Holt på telefon 905 34 602 eller e-post anna.holt@tonsberg.kommune.no. Du kan også ta kontakt med kundemottak for areal, bygg og landbruk på telefon 33 40 61 10.

Videre behandling

En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.