Detaljregulering av Presterød skole - PlanID 3803 20210208 - Varsel om oppstart

Detaljregulering av Presterød skole - PlanID 3803 20210208 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS på vegne av Tønsberg kommune oppstart for detaljregulering av Presterød skole.

Planavgrensning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20210208 - Detaljregulering av Presterød skole

Hensikten med planen

Tønsberg kommune ønsker å regulere Presterød skole på Tolvsrød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av skolen for å kunne ta imot økt elevvekst, samt bygge ny flerbrukshall innenfor skolens område. 

Om planområdet

Planområdet omfatter hovedsakelig skoletomten til Presterød skole, er på ca. 29 daa og er i dag i bruk som 2-parallell barneskole med uteområder/skolegård og tilhørende anlegg. Området er avsatt til eksisterende offentlig/privat tjenesteyting og eksisterende vegformål i kommuneplan for Tønsberg. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som del av planarbeidet.

Viktige problemstillinger

Viktige problemstillinger som planen skal vurdere/løse vil være bl.a. hensynet til barn og unge med tanke på læringsmiljø, leke- og uteområder og trafikksikkerhet, hensyn til omkringliggende bebyggelse med tanke på støy og lysforurensning, ivaretagelse av verdifullt naturmiljø, tilgang til og behov for teknisk infrastruktur. 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ

Vedlegg til planinitiativ; tegninger og illustrasjoner

Referat fra oppstartsmøtet

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Innspill til planoppstart

Send uttalelse via Send-uttalelse knappen eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til thea@spir.no innen 8. november.


Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Spir Arkitekter v/Thea  Oland eller Arthur Botten, tlf. 333 81 880. 

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

 

Til toppen