Detaljregulering av «Ringshaugveien 52» - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av «Ringshaugveien 52» - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 05.06.20, UPB-sak nr. 115/20 vedtatt å legge ut planforslag for detaljregulering av Ringshaugveien 52 til offentlig ettersyn.


PlanID og plannavn

3803 20180170, Ringshaugveien 52
 

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Saksdokumenter til 1.gangsbehandling
 

Hensikt med planen

Planen legger til rette for inntil 18 boenheter i tre boligbygg i henholdsvis to og tre plan med nedgravd parkeringskjeller. Hvert bygg foreslås med to hoved -volumer med saltak og byggehøyder trappet med terrenget. Atkomst til parkeringskjeller foreslås fra eksisterende privat vei (ervervet av tiltakshaver) som har atkomst fra Rosenlundveien og er felles med naboeiendommer. Eksisterende bygg på eiendommen er et næringsbygg som inneholder et nedlagt bakeri og et fåtall boenheter. Bygget foreslås revet, og de to eksisterende trafikkfarlige avkjørslene foreslås stengt.
 

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 14. august 2020. Merknadene kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan merknadene sendes postadresse: Tønsberg kommune - Areal, Plan og Landbruk Pb. 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist: 14. august.
 

Har du spørsmål?

Edle Liebe
Telefon 33 40 61 16
edle.liebe@tonsberg.kommune.no
 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret.

Se møteoversikt og sakskart

Til toppen