Detaljregulering av Ringshaugveien 52 - Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Ringshaugveien 52 - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Ringshaugveien 52 sak. nr. KST- 144/20. 

Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20180170, Ringshaugveien 52
 

Hensikt med planen

Planen legger til rette for inntil 18 boenheter i tre boligbygg i henholdsvis to og tre plan med nedgravd parkeringskjeller. Hvert bygg foreslås med to hoved -volumer med saltak og byggehøyder trappet med terrenget.

Atkomst til parkeringskjeller foreslås fra eksisterende privat vei (ervervet av tiltakshaver) som har atkomst fra Rosenlundveien og er felles med naboeiendommer.

Eksisterende bygg på eiendommen er et næringsbygg som inneholder et nedlagt bakeri og et fåtall boenheter. Bygget foreslås revet, og de to eksisterende trafikkfarlige avkjørslene foreslås stengt.
 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Ringshaugveien 52 Plankart

Ringshaugveien 52 Reguleringsbestemmelser

Ringshaugveien 52 Saksfremlegg

Ringshaugveien 52 Eierform-illustrasjon

 

Se planområdet og dokumenter i planportalen 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 07.12.2020.

Send klage

Du kan også sende klage per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Klagen merkes planID 3803 20180170 

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.
 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Edle Liebe på telefon 33 40 61 16 eller e-post edle.liebe@tonsberg.kommune.no.

Til toppen