Detaljregulering av Ringshaugveien 52 - Kunngjøring av vedtak om endring og orientering om klagerett

I medhold av plan - og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune i møte 21.06.2024 vedtatt endring av detaljreguleringsplan av Ringshaugveien 52, PlanID 3905 20180170,  UPB sak nr. 104/24.

PlanID og plannavn

3905 20180170 Ringshaugveien 52

Hensikt med endringen

Hensikt med endringen er å erstatte regulert leilighetsbygg (18 enheter i blokkbebyggelse) med ni rekkehus-enheter (konsentrert småhusbebyggelse). Parkeringskjeller fjernes. Parkering legges til sokkelplan i boligene og på ny gårdsplass/ gatetun. Veibredde for atkomstvei langs med rekkehusene justeres. Areal for renovasjon utvides og krav til overvannshåndtering endres. 

Informasjon om saken

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens nettsider www.tonsberg.kommune.no , se:

  • Kart
  • Kommunens saks-arkiv, sak nr. 23/11173, se innsyn postlister
  • Saksfremlegg fremlagt for utvalg for plan og bygg, UPB, 21.06.2024 sak nr. 104/24, se politisk møteplan

Dokumenter: 

Ringshaugveien 52 endr2
Tittel Publisert Type
Plankart rev for endring

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart rev for endring.pdf
Reguleringsbestemmelser rev for endring

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser rev for endring.pdf
Saksfremlegg 21.06.2024

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg 21.06.2024.pdf
Illustrasjon EIERFORM rev for endring

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon EIERFORM rev for endring.pdf
Reguleringsbestemmelser forslag endring vedtatt

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser forslag endring vedtatt.pdf
Plankart forslag endring vedtatt

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart forslag endring vedtatt.pdf

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 26.07.2024. Klagen merkes PlanID 3905 20180170 og per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no . En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak om endring av reguleringsplan sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse. 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Edle Liebe på telefon 911 06 479 eller e-post edle.liebe@tonsberg.kommune.no