Detaljregulering av Ruteig deponi - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Detaljregulering av Ruteig deponi - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan for Ruteig deponi, KST sak 021/23.

Plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20180046

Detaljregulering av Ruteig deponi

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et deponi for rene masser. Deponiet er foreslått regulert til midlertidig anlegg og planområdet skal opparbeides til dyrka mark og skog ved ferdigstilling.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse

Saksfremlegg

Plankart

Bestemmelser

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 11.04.2023. Klagen merkes med planID 3803 20180046 og sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Ev. klage sendes til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). 

Har du spørsmål

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av detaljreguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse. 

Til toppen