Detaljregulering av «Scanrope nord» - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av «Scanrope nord» - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 03.04.20, UPB-sak nr.: 063/20 vedtatt å legge ut planforslag for detaljregulering av Scanrope nord, planID 3803 20160136 til offentlig ettersyn.


PlanID og plannavn

3803 20160136, Scanrope nord
 

Kart, planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Saksdokumenter til 1.gangsbehandling
 

Hensikt med planen

Planen legger til rette for boligformål, inntil 27 leiligheter i to boligkomplekser bygd over et parkeringsanlegg. Arkitekturen spiller, i måten bygningsmassen er satt sammen, på den tradisjonelle bebyggelsen langs Brygga og har et dempet moderne uttrykk. Atkomst til boligene foreslås fra Kaldnesgaten via Rambergveien. Offentlig park som ligger inn til bygget, skal fremstå som en attraktiv del av byens grønnstruktur. Planforslaget legger opp til opparbeidelse av parken samtidig med bygging av boligene. Kanalpromenaden skal føres gjennom hele planområdet og skal fremstå åpen og lett tilgjengelig for allmennheten.
 

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 14. august 2020. Merknadene kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan merknadene sendes postadresse: Tønsberg kommune - Areal, Plan og Landbruk Pb. 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist 14. august 2020
 

Har du spørsmål?

Edle Liebe
Telefon 33 40 61 16
edle.liebe@tonsberg.kommune.no

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret.

Se møteoversikt og sakskart

Til toppen