Detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14 - PlanID 3803 20210210 - Varsel om oppstart

Detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14 - PlanID 3803 20210210 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14. 

Planavgrensning 

 

 

 

 

 

 

PlanID og plannavn

3803 20210210 – Detaljregulering av Skjeggestadåsen delfelt B14

Hensikten med planen

Solåsen RE AS ønsker å regulere Gbnr. 506/11, 506/12, 525/3, 525/17, 525/50, 525/51. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av rundt 40 boenheter.

Om planområdet

Planområdet ligger vest i Skjeggestadåsen ca. 4 km sør for Revetal langs Bispeveien og er på ca. 56 daa. Området er i dag en skogkledd kolle med bratte skrenter.  Planområdet er avsatt til boligformål i tidligere kommuneplan for Re.

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer som planen skal løse vil være hensyn til eksisterende terreng, høyder og overvannshåndtering. 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Innspill til planoppstart

Send uttalelse via send-uttalelse knappen eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com innen 15.november.2021.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Marius L. Sandli-Ødegaard via e-post marius.l.sandli-odegaard@norconsult.com, eller på tlf. 90199610.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen