Detaljregulering av Skjeggestadåsen nord - Kunngjøring av vedtatt planprogram

Detaljregulering av Skjeggestadåsen nord - Kunngjøring av vedtatt planprogram

Utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune fastsatte i møte 19.02.2021, sak.nr. 027/21 planprogrammet for Skjeggestadåsen nord:

 

UPB- 027/21 Vedtak:

Tønsberg kommune fastsetter, jf. pbl § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16, planprogram datert 05.01.2021 for detaljregulering av Skjeggestadåsen nord PlanID 3803 20200185.


Hvilken mulig konsekvens utbyggingen har for skole- og barnehagekapasiteten i området må utredes.

 

  

PlanID og plannavn

3803 20200185 – Detaljregulering av Skjeggestadåsen nord

 

Hensikt med planen

Formålet med detaljreguleringen fremgår av planprogrammet. Hensikten er å legge til rette for boligbebyggelse. Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av en detaljreguleringsplan.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planprogram (PDF, 5 MB)
 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Maren Vermelid på telefon 47625053 eller e-post maren.vermelid@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Planprogrammet skal legges til grunn for konsekvensutredningen i det videre planarbeidet. Det skal nå utarbeides et forslag til detaljreguleringsplan. Når planforslaget er ferdig og komplett skal det behandles i Tønsberg kommune av Utvalg for plan og bygg. Dersom utvalget vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, vil det bli anledning til å komme med merknader. Vedtaket vil bli kunngjort i Tønsberg Blad og på kommunens nettsider. Naboer, hjemmelshavere og berørte myndigheter vil bli underrettet per brev.

Til toppen