Detaljregulering av Skjeggestadåsen nord - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

Detaljregulering av Skjeggestadåsen nord - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeggestadåsen nord og legger samtidig ut planprogram på høring.

Oversiktskart, stiplet linje viser varslingsgrensen - Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

PlanID 3803 20200185 – Skjeggestadåsen nord

 

Hensikten med planen

Norconsult ønsker å regulere nord for eksisterende Skjeggestadåsen boligområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med inntil 350 boenheter fordelt på eneboliger, eneboliger i kjede, tomannsboliger, rekkehus, og leilighetsbygg. Det nye feltet vil fremstå som en forlengelse av Skjeggestadåsen syd.

Forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen starter opp samtidig.

 

Om planområdet

Planområdet ligger sørøst for Revetal, er på ca. 330 daa og er i dag hovedsakelig et skogsområde med variert terreng.  Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse, samt noe mindre areal til LNF i kommuneplanen.

 

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil blant annet være hensyn til omkringliggende landskap og terreng, utnyttelse, bebyggelsens høyde, infrastruktur, utforming av lekeplasser og uteoppholdsarealer iht. kommuneplan, gjeldende normer og krav. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

 

Krav til konsekvensutredning

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan med krav om konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredning § 6 som følge av at tidligere konsekvensvurderinger innenfor området er over 10 år gamle og ikke er tilstrekkelig utredet for å svare ut dagens krav. Hensikten med konsekvensutredningen er å utrede relevante tema fastsatt i godkjent planprogram, for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt på en god måte.

 

Informasjon om planarbeidet

Planinitivativ  (PDF, 4 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB) 

Forslag til planprogram (PDF, 7 MB) 

 

Se planområdet og dokumenter i kartportalen (Klikk på  i-symbolet i dialogboksen).

Plandokumenter er også tilgjengelig på Norconsult sine hjemmesider under «Aktuelt/Kunngjøringer».

 

 

Innspill til planoppstart og planprogram

Send uttalelse her

eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til Steinar.Alstad@norconsult.com.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Norconsult AS v/ Steinar Alstad tel.nr.: 971 82 876 eller på e-post Steinar.Alstad@norconsult.com.

 

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen