Detaljregulering av Skogsnaret 1 - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Skogsnaret 1 - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 26.03.2021, UPB-sak 089/21, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Skogsnaret 1, planID 3803 20200191, ut til offentlig ettersyn.

  Forslag til plankart - Klikk for stort bildePlankart   

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av 8 eneboliger med tilhørende adkomst, uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Om planområdet

Planområdet ligger i Solli ved Karlsvika/Skallevold og er på ca. 5,8 daa. Planområdet inneholder i dag en enebolig med tilhørende garasje. Øvrig areal består i hovedsak av hage og nedhugget løv- og granskog. Den aktuelle eiendommen ligger som del av et variert boligområde som i hovedsak består av frittliggende eneboliger, samt noe konsentrert småhusbebyggelse i form av to- og firemannsboliger. Planområdet grenser i nordøst til Karlsvika friareal. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligbebyggelse. 

 

Informasjon om planforslaget

Saksfremlegg med vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse 19.02.2021

Illustrasjoner og sol-skyggediagram

Matjordplan

Landbruksfaglig vurdering

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Høringsuttalelse på planforslaget

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 28. mai 2021.

Bruk Send uttalelse knappen eller send per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Send uttalelse

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Anna Holt på telefon 905 34 602 eller e-post anna.holt@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen