Detaljregulering av Skogsnaret 1 - varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Skogsnaret 1 - varsel om oppstart av planarbeid

Tormod Kristiansen og Geir Karlsvik ønsker regulere Skogsnaret 1, gnr/bnr 137/238 i Tønsberg kommune.


PlanID og plannavn

3803 20200191, Skogsnaret 1

Planområde og dokumenter

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere boligtomter for salg og legge til rette for boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger), i tråd med gjeldende kommuneplan og tilpasset omkringliggende bebyggelse.

Om planområdet

Planområdet ligger i Solli ved Karlsvika/Skallevold. Planområdet måler ca 6 dekar og er regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen. Eiendommen er i dag bebygget med enebolig og garasje. Den aktuelle eiendommen ligger som del av et variert boligområde som i hovedsak består av frittliggende eneboliger, samt noe konsentrert småhusbebyggelse i form av to- og firemannsboliger. I nordøst grenser området til Karlsvika friareal.

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være type bebyggelse, tomte- og bebyggelsestruktur, bygningsvolum og utforming, grønnstruktur, grøntdrag og naturgitte omgivelser (hensyntakelse av tilgrensende friområde), samt tilpasning til landskap/terreng.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet

Oppstartsmøte ble avholdt 20. mai 2020. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig i Tønsberg kommunes kartportal.

Merknader til planoppstart

Uttalelse kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til tine@karlsvik.no.

Frist: 3. juli.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til plankonsulent Tine Karlsvik, tine@karlsvik.no, telefon 995 58 653 og/eller forslagstiller Tormod Kristiansen, tormod.krist@gmail.com.

Til toppen