Detaljregulering av Stangsåsen - PlanID 3803 20210209 - varsel om planoppstart

Detaljregulering av Stangsåsen - PlanID 3803 20210209 - varsel om planoppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Orre AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Stangsåsen.

Planavgrensning for Stangsåsen - Klikk for stort bildePlanavgrensning

PlanID og plannavn

3803 20210209 – Detaljregulering av Stangsåsen

Hensikten med planen

Dagfin Bonde Henriksen fra Stang gård ønsker å regulere deler av gbnr. 121/1. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av 8-12 boenheter.

Om planområdet

Planområdet ligger øverst i Stangsåsen, sør for Åsgårdstrand, er på 6,3 daa og er i dag et skogareal. Området er avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel. Nødvendig adkomstveg til området går via LNF-areal.

Viktige problemstillinger

Viktige forhold som planen skal vurdere er hensynet til buffersoner mot landbruksareal og sikring av eksisterende turvei.

Informasjon om planarbeidet

20210209 Detaljregulering av Stangsåsen
Tittel Publisert Type
Planinitiativ

Stangsåsen planinitiativ

11.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stangsåsen planinitiativ.pdf
Referat fra oppstartsmøte

Stangsåsen referat fra oppstartsmøte

11.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210209_A 20211214 Referat fra oppstartsmøte.pdf
Kunngjøringsannonse

Stangsåsen kunngjøringsannonse

11.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210209_K 20220118 Kunngjøringsannonse.pdf

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

Innspill til planoppstart

Send uttalelse via send-uttalelse knappen eller per e-post  til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til eivind@orreplan.no innen 14 februar 2022.  

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Orre AS v/Eivind Orre via e-post eivind@orreplan.no, eller via telefon 908 57 531.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen