Detaljregulering av Stoltenbergs gate 3A og 3B - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Stoltenbergs gate 3A og 3B, planID 3803 20230224 og varsler samtidig oppstart av utbyggingsavtale.

Planavgrensning Stoltenbergs gate 3A og 3B  - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nærings- og boligbebyggelse på eiendommene Stoltenbergs gate 3A og 3B. Planene innebærer rivning av dagens bebyggelse. Foreløpige planer viser et nytt bygg på fem etasjer pluss parkeringskjeller med adkomst fra Stoltenbergs gate via Haugatingsgaten.

I første til tredje etasje planlegges det en kombinasjon av virksomheter slik som forretning/ kjøpesenter, bevertning, tjenesteyting og kontor. Fjerde og femte etasje vil tilrettelegges for boligbebyggelse samt felles uteoppholdsarealer. Det planlegges et opphøyd bygulv langs fjellskjæringen mot Haugar.

Planen vil tilrettelegge for at den nye bebyggelsen kan kobles på Farmandstredet, med overganger over både Haugatingsgaten og Stoltenbergs gate.

Forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen starter opp samtidig.

Om planområdet

Planområdet måler ca. 9 daa. og omfatter Stoltenbergs gate 3A og 3B, del av Haugatingsgaten og Stoltenbergs gate samt del av Haugar. I gjeldende kommunedelplan for Tønsberg sentrum er eiendommene 3A og 3B avsatt som sentrumsformål. Haugatingsgaten og Stoltenbergs gate er avsatt som trafikkareal. Haugar er avsatt som grønnstruktur – nåværende.

Eiendommene 3A og 3B er uregulert. Deler av planområdet omfattes av følgende reguleringsplaner:

  • Stoltenbergs gate 1 – Kremmerhuset, planID 20170158
  • Fjellanlegget Haugar, planID 61208
  • Stoltenbergs gate 5, 7, 9 og 11, planID 00146
  • Haugar planID 61203 hvor området er regulert til spesialområde/friområde (fornminneområde) med automatisk fredet fornminner

Viktige problemstillinger

Viktige utredningstemaer i planarbeidet vil bl.a. være; adkomstløsning herunder varelevering, trafikkavvikling og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Støy og luftkvalitet. Grunnforhold, grunnvannsnivå og overvannshåndtering. Allmennhetens tilgang til Haugar. Siktlinjer – fjern og nærvirkning.

Krav til konsekvensutredning

Planforslaget utløser krav til konsekvensutredning, men uten krav til planprogram etter forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10.

Begrunnelsen for kravet er at tiltaket ligger inntil Haugar hvor området er regulert til spesialområde/friområde (fornminneområde) med automatisk fredete kulturminner. Tiltaket ligger innenfor båndleggingssone H730_03 – båndlegging etter lov om kulturminner / Middelalderbyen Tønsberg. Følgende tema skal konsekvensutredes:

  • Tiltakets virkning på - og tilpasning til Haugar mht. områdes forminne samt tiltakets virkning på - og tilpasning til Haugar som landemerke og viktig element i byens landskapstrekk/byens høydedrag. 
  • Tiltakets virkning på kulturlagene med tanke på etablering av parkeringskjeller og grunnvannstand.  

Informasjon om planarbeidet

Referat fra oppstartsmøte
Behandling av planinitiativ
Planinitiativ
Mulighetsstudie til planinitiativet 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Innspill til planoppstart 

Send uttalelse  per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til plankonsulent  per e-post arthur@spir.no. Frist for uttalelse er 12.06.2023

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Spir Arkitekter AS ved Arthur Botten på telefon 97 68 03 28 eller på e-post arthur@spir.no

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.