Detaljregulering av Storgaten 45 - Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av Storgaten 45 - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir Arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Storgaten 45, planID 3803 20200184.

Planområde for Detaljregulering av Storgaten 45 - Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20200184 – Storgaten 45

Hensikten med planen

Storgaten 45 Tønsberg AS ønsker å regulere Storgaten 45 i Tønsberg sentrum (gnr.1002/bnr.149 m.fl). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en nybygging av Storgaten 45.

Forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av planen starter opp samtidig.

Om planområdet

Planområdet ligger i Tønsberg sentrum, er på ca. 0,53 daa og er i dag i bruk som forretning og næring. Området er avsatt til sentrumsformål i byplanen. Planområdet ligger innenfor båndleggingssonen etter lov om kulturminner (H730_03) og avvikssone støy og luftkvalitet (H290_41).

Viktige problemstillinger

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være hensyn til omkringliggende bebyggelse og landemerker, utnyttelse, høyder, infrastruktur og støy m.m. Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.  

Informasjon om planarbeidet

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Innspill til planoppstart og planprogram

Innspill sendes innen 21.01.2021 via "Send uttalelse" eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til thea@spir.no.

Send uttalelse

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Spir Arkitekter v/Thea Oland på telefon 900 76 915 eller ved e-post thea@spir.no.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen