Detaljregulering av tilbygg til Farmandstredet kjøpesenter (Farmandsporten) - varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av tilbygg til Farmandstredet kjøpesenter (Farmandsporten) - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Embark arkitekter AS oppstart av arbeid med reguleringsplan for Farmandsporten, som vil gjelde for gnr/bnr 1002/8 med flere eiendommer.

Klikk for stort bildefarmandsporten planområde

 

PlanID og plannavn

3803 20200202 - Farmandsporten.

 

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen til forretning, kontor og tjenesteyting i en bebyggelse på totalt 8 etasjer. 1. - 2.-etasje er forbeholdt forretninger og annen besøksintensiv virksomhet. 3.- 8.-etasje settes av til blandede formål, kontor og boligbebyggelse. BRA for bygningen vil utgjøre ca. 7550 m2. Området mellom planlagt ny bebyggelse og ny rådhusfløy i nordvest skal opparbeides som torg med prioritet for myke trafikanter.

 

Om planområdet

Planområdet ligger nord i sentrum av Tønsberg, i tilknytning til Byfogdløkka, er på ca. 4 daa og er i dag i bruk som kjøpesenter/butikker, bolig, vei og parkering. Området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen/byplanen. Planområdet ligger ikke i hensynssone.

Det er i dag oppført 2 bygninger i planområdet; et eldre våningshus (Stoltenbergs Gate 6) og deler av Farmandstredet senter/eksisterende Tønsberg bussterminal. Tiltaket forutsetter bruk av kommunal eiendom.

 

Viktige forhold

Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være byggehøyder og tilpasning til historisk bygningsmiljø, etablering av torg med gode kvaliteter i tilknytning til rådhuset og sikring av gode bokvaliteter både i eksisterende og nye boliger.

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning da planforslaget samsvarer i hovedsak med krav og intensjoner i overordnede reguleringsplaner.

 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ (PDF, 10 MB)

Behandling av planinitiativ (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 462 kB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Innspill til planoppstart

Innspill sendes innen 11.02.2021 via "Send uttalelse" eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til christian@embark.as.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Embark arkitekter AS v/ Christian Bratz på telefon 924 01 128 eller ved e-post christian@embark.as.

 

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Til toppen